ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
15/06/2562
11971279
925540

  สินค้าของเรา

INSULIN สิ่งที่ควรรู้


  การใช้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน

Human insulin ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บางราย ต่อมามีการผลิตอนุพันธ์ของอินซูลิน ( insulin analogue) โดยเปลี่ยนโครงสร้างของอินซูลินเพื่อออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น ใกล้เคียงกับอินซูลินที่หลั่งออกมำจำกตับอ่อนและลดปัญหาภาวะน้ำตาลต่ำ อนุพันธ์ของอินซูลินประกอบด้วยอินซูลินชนิดที่ออกฤทธิ์เร็ว (rapid acting) เหมาะที่จะใช้ลดน้ำตาลหลังอาหาร (prandial insulin) ได้แก่ Insulin Lispro (.. 1996) และ Insulin Aspart (.. 2000) อนุพันธ์ของอินซูลินที่ออกฤทธิ์ยาว คือออกฤทธิ์นาน 24 ชั่วโมง ใช้เป็น basal insulin ได้แก่ Insulin Glargine(.. 2000) และ Insulin Detemir (.. 2005) นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงdelivery system ของอินซูลิน เช่น insulin pump และ inhale insulin ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้อินซูลินได้ง่ายและสะดวกขึ้นนั่นเอง

ชนิดของอินซูลิน

สามารถแบ่งอินซูลินตามระยะเวลาในการออกฤทธิ์ ได้เป็น 4 ประเภท คือ (ตารางที่และรูปที่ 2)

1. rapid-acting insulin เป็นอนุพันธ์ของอินซูลิน (insulin analogue) ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง amino acid บางตัวบนสายอินซูลินได้แก่ insulin lispro(สลับตำแหน่งระหว่างproline และ lysine ที่ตำแหน่ง 28 และ 29 ของ carboxy terminal บน B-chain) insulin aspart (นำ aspartic acid มาแทนที่ proline ที่ตำแหน่ง 28 บน B-chain) และ insulin glulisine (ไม่มีใช้ในประเทศไทย)

 

ลักษณะเด่น - เป็นอินซูลินชนิดใสที่เริ่มออกฤทธิ์เร็วภายใน 15-30 นำที แนะนำให้ฉีดก่อนรับประทาน 15 นำที นอกจากนี้ยังสามารถฉีดหลังรับประทำนอาหารได้ไม่เกิน 15 นำที ใช้เป็นprandial insulin

สามารถให้อินซูลินชนิดนี้ทาง IV, SC., IM, CSII(continuous subcutaneous insulin infusion or insulin pump therapy)

มีหลักฐานเฉพาะใน insulin lispro และ insulin aspart ว่าสามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่อำยุ > 2 ปี

ลดภำวะ early postprandial hyperglycemia และ late postprandial hypoglycemia แต่ลดระดับ HA1C ได้เทียบเท่ากับ regular insulin

2. Short-acting insulin ได้แก่ regular insulin

 

ลักษณะเด่นเป็นอินซูลินชนิดใสที่เริ่มออกฤทธิ์ภายใน 30-60 นำที แนะนำให้ฉีดก่อนรับประทานอาหารประมาณครึ่งชั่วโมง อินซูลินชนิดนี้สามารถให้ทางหลอดเลือดดำได้

3. Intermediate-acting insulin เป็นอินซูลินที่มีลักษณะขุ่นและไม่สามารถฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

3.1 NPH (Neutral Protamine Hagedorn หรือ Isophane insulin) ใช้ protamine เป็นสารที่ทำให้อินซูลินออกฤทธิ์นานขึ้น อินซูลินชนิดนี้ออกฤทธิ์ภายใน 2-4 ชั่วโมง

3.2 Lente insulin ใช้สังกะสี (Zinc) เป็นสารที่ทำให้อินซูลินออกฤทธิ์นานขึ้น ระยะเวลาของการออกฤทธิ์ช้ากว่าNPH insulin เล็กน้อย โดยเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 3-4 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 1 ชนิดของอินซูลินแบ่งตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ Preparation

Trade name

Timing of Action

Onset

Peak

Duration

Rapid-acting insulin

Lispro

Aspart

Humalog

Novorapid

15-30 นาที

30-90 นาที

3-5 ชั่วโมง

Short acting insulin

Regular

Humulin R

Actrapid HM

30-60 นาที

1-2 ชั่วโมง

5-8 ชั่วโมง

Intermediate acting insulin

NPH (isophane)

Lente (insulin zinc suspension)

Humulin

Insulatard

Monotard

2-4 ชั่วโมง

3-4 ชั่วโมง

6-10 ชั่วโมง

6-12 ชั่วโมง

10-16 ชั่วโมง

12-18 ชั่วโมง

Long acting insulin

Glargine

Detemir

Lantus

Levemir

1-2 ชั่วโมง

1-2 ชั่วโมง

Less peak

Less peak

24 ชั่วโมง

20-22 ชั่วโมง

Pre-mixed insulin

70%NPH / 30%Regular

75% protaminated Lispro / 25% Lispro

70% Protaminated aspart / 30% aspart

Humulin 70/30

Mixtard30

Humalog mix 25

Novomix 30

30-60 นาที

15-30 นาที

15-30 นาที

Dual

Dual

Dual

10-16 ชั่วโมง

10-16 ชั่วโมง

10-16 ชั่วโมง