ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
19/01/2562
11135080
900398

  สินค้าของเรา

INSULIN ชนิดต่างๆ 

INSULIN สิ่งที่ควรรู้

Rapid-acting insulin   เป็นอินซูลินชนิดใสที่เริ่มออกฤทธิ์เร็วภำยใน 15-30 นำที แนะนำให้ฉีดก่อนรับประทำน 15 นำที นอกจำกนี้ยังสำมำรถฉีดหลังรับประทำนอำหำรได้ไม่เกิน 15 นำที ใช้เป็น prandial insulin

Humalog

Novorapid flexen

Novorapid penfill

Short-acting insulin ได้แก่ regular insulin   ลักษณะเด่นเป็นอินซูลินชนิดใสที่เริ่มออกฤทธิ์ภำยใน 30-60 นำที แนะนำให้ฉีดก่อนรับประทำนอำหำรประมำณครึ่งชั่วโมง อินซูลินชนิดนี้สำมำรถให้ทำงหลอดเลือดดำได้

Humulin R

Actrapid hm

Regular insulin

Intermediate-acting insulin เป็นอินซูลินที่มีลักษณะขุ่นและไม่สำมำรถฉีดเข้ำทำงหลอดเลือดดำ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

          NPH (Neutral Protamine Hagedorn หรือ Isophane insulin) ใช้ protamine เป็นสำรที่ทำให้อินซูลินออกฤทธิ์นำนขึ้น             อินซูลินชนิดนี้ออกฤทธิ์ภำยใน 2-4 ชั่วโมง

Humulin N HM และ penfill

Insulatard HM และ penfill

          Lente insulin ใช้สังกะสี (Zinc) เป็นสำรที่ทำให้อินซูลินออกฤทธิ์นำนขึ้น ระยะเวลำของกำรออกฤทธิ์ช้ำกว่ำ NPH insulin เล็กน้อย โดยเริ่มออกฤทธิ์ภำยใน 3-4 ชั่วโมง

Long-acting insulin ได้แก่ ultralente (ปัจจุบันไม่มีผลิตในประเทศไทยแล้ว) และอนุพันธ์ของอินซูลิน ซึ่งออกฤทธิ์ได้นำนถึง 24 ชั่วโมงหรือเกือบถึง 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย insulin glargine และ insulin detemir

Lantus

Levemir

 

premixed insulin คืออินซูลินที่ผสมมำก่อนแล้วจำกผู้ผลิตในสัดส่วนต่ำง ๆ กัน คือ regular insulin กับ NPH insulin, lispro กับ neutral protamine lispro(NPL) และ aspart กับ neutral protamine aspart ในสัดส่วน 70:30 ลักษณะเด่นของ premixed analogue คือเกิดอุบัติกำรณ์ของกำรเกิดภำวะน้ำตำลในเลือดต่ำ โดยเฉพำะ nocturnal hypoglycemia ต่ำกว่ำ โดยที่ลด HbA1C ได้ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับกำรใช้ premixed human insulin

Humulin 70/30 HM และ penfill

Mixtard HM และ penfill

Novomix flexpen และ penfil